ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг по безкоштовному користуванню ресурсами веб-сайту https://247.org.ua/

Цей Договір, в якому одна сторона Громадська організація «Міжнародний центр батьківства», зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб в установленому чинним законодавством порядку та має статус неприбуткової організації (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг по безкоштовному користуванню ресурсами Веб-сайту https://247.org.ua/. При реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця https://247.org.ua/, Замовник і Виконавець, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця https://247.org.ua/ вважається акцептом цього договору публічної оферти.
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://247.org.ua/.
«Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг по безкоштовному користуванню ресурсами Веб-сайту https://247.org.ua/.
«Замовник» — будь-яка дієздатна фізична особа, що відвідала Веб-сайт https://247.org.ua/ та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» — Громадська організація «Міжнародний центр батьківства», що має статус неприбуткової організації.
«Замовлення» — факт підтвердженої реєстрації Замовника на Веб-сайті https://247.org.ua/.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надає Замовнику Послуги на безкоштовне користування ресурсами Веб-сайту https://247.org.ua/, а Замовник на умовах та в порядку, визначених цим Договором, приймає надані Послуги на безкоштовній основі.
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

• виконувати умови даного Договору;
• надати Замовнику Послуги за даним Договором;
• об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://247.org.ua/.

4.2. Виконавець має право:

• в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
• призупинити надання послуг за цим Договором у випадку виникнення технічних проблем із належним функціюванням Веб-сайту https://247.org.ua/;
• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

• забезпечити зі своєї сторони належне інтернет-з’єднання та програмне забезпечення на носії з якого Замовник бажає отримувати доступ до Веб-сайту https://247.org.ua/;
• ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

• оформити Замовлення Послуг, зазначених у даному Договорі;
• безкоштовно користуватись Послугами, які надає Виконавець відповідно до умов цього Договору;
• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://247.org.ua/ шляхом заповнення реєстраційної форми та надсиланням її даних для підтвердження реєстрації Адміністратором сайту.

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення — до 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

9.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

9.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться для отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://247.org.ua/. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://247.org.ua/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

9.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

9.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно для себе без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

9.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.9. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Громадська організація “Міжнародний центр батьківства”
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Ялтинська, 8/1, к. 69
Код ЄДРПОУ 26476094
Банківські реквізити: п/р 26007543803,
АТ “Райффайзен Банк Аваль”,
м. Київ, МФО 380805
Телефон: +380 44 221 8938
E-mail: info@247.org.ua